Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 2 Lutego 2024 roku.

 §1 
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego graciascacao.pl

Sklep internetowy graciascacao.pl dostępny pod adresem internetowym https://graciascacao.pl prowadzony jest przez Maltyoox Tomasz Czyba z siedzibą w Katowicach, REGON: 243625832, NIP: 9542749638

 §2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Maltyoox Tomasz Czyba. z siedzibą w Katowicach, REGON: 243625832, NIP: 9542749638
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym Konsument.
 4. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usługi nabywane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 6. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i Usługach oraz dokonać ich zakupu. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.graciascacao.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 12. Produkt / Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 14. Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

 § 3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Maltyoox Tomasz Czyba z siedzibą przy ul. Mysłowickiej 37/4, 40-474 Katowice

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@graciascacao.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 043 877
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 17 1140 2004 0000 3602 8447 9520
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 14-18 w dni robocze.
 6. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

 §4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 §5
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
 5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w innych walutach (w zależności od wybranej opcji językowej) i są cenami brutto.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 §6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), zaznaczyć opcję „faktura” jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę.
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 4. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.
 6. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „kupuję i płacę”.

 §7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a) przesyłka pocztowa
  b) przesyłka kurierska DPD
  c) paczkomat InPost
 2. W ramach sklepu internetowego dostępna jest forma płatności PayPal oraz płatności on-line – przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez system bankowości elektronicznej TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu 61-808 Poznań ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357.
 3. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo.
 4. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 5. Koszty przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski:

  20+ zł brutto za przesyłkę kurierem DPD w zależności od wagi przesyłki;
  20+ zł brutto za przesyłkę InPost w zależności od wagi przesyłki;
 6. Koszt przesyłek za granicę Towaru mającego postać fizyczną kalkulowany jest w koszyku na podstawie wagi i kraju doręczenia.
 7. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

  § 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów poza Unią Europejską
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia:

        a) w ciągu siedmiu (7) dni od daty złożenia i opłacenia Zamówienia (Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych)
        b) w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty  
        c) w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku produktu na specjalne zamówienie.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany na formularzu zamówienia.
 2. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia Zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części Zamówienia.
 3. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji Zamówienia, a także proponowanej realizacji części Zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części Zamówienia, a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy została zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia „Kurier DPD”, dostarczenie zamówionego towaru będzie dokonane za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na obszarze Polski.
 5. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera.
 6. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi maksymalnie trzy (3) dni robocze.
 7. Termin doręczenia Towaru poza obszarem Polski przez kuriera zależy od kraju doręczenia.
 8. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 10. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

  §9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

        a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
        b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatności za towar bez koszów dostarczenia rzeczy.
        c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
        d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
        f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
        g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o których mowa w art.38 Ustawy o prawach konsumenta.

  §10
Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz raz numer konta bankowego Klienta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Maltyoox Tomasz Czyba ul. Mysłowicka 37/4, 40-474 Katowice.
 6. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci cenę.
 8. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwotę obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.
 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 11. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
 13. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów
 14. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów
 15. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad użytkowania. 

 §11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15          grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy            zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia      2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie              polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej              pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona                  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu        rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie        ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych                      wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii          Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem          http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla      konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.
  e) Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

 §12
Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przekazaną Klientowi na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“ RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

        a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
        b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania sprostowania  lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.
 5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności”.

  §13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim dla polskiej wersji serwisu. Przy angielskiej wersji serwisu odbywają się w języku angielskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia
 7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lutego 2024 roku.
 10. Załączniki:

  a) formularz odstąpienia – pobierz wzór pdf
  b) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – pobierz pdf

 Dokument przygotowano zgodnie z wzorem załączonym do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf